Услуги

Изградба и реконструкција на трансформаторски станици

Ние изведуваме целосна изградба на нови како и реконструкција на постоечки трансформаторски станици од напонско ниво до 400 кВ, вклучувајќи севкупна електрична инсталација и пуштање во работа на примарна и секундарна опрема.

Повеќе... Проекти Галерија

Далечинско управување на трансформаторски станици

Ние изведуваме инсталција и тестирање на релејна заштита и автоматизација. Имаме искусен тим кој добро ги знае продуктите, можностите за проектирање и комуникациските решенија.

Повеќе... Проекти Галерија

Проектирање и изведба на преносни и дистрибутивни водови

Изградба, ревитализација и одржување на високонапонски и среднонапонски преносни и дистрибутивни водови

Повеќе... Проекти Галерија

Мали хидроелектрани

Малите хидроелектрани (МХЕ) имаат инсталиран капацитет до 5 MW. Тие ја предаваат произведената електрична енергија директно во јавната дистрибутивна мрежа или претставуваат самостојни (островски) системи за производство на електрична енергија.

Повеќе... Проекти Галерија