Проекти

Реконструкција на трансформаторска станица 110/20/10 kV "Куманово2", 1999/2000

Високонапонска разводна табла 10 (20) kV "Драгоманце", Куманово 2000

Реконструкција на трансформаторска станица 35/10 kV "Букри", Битола, 2000

Проектирање на трансформаторска станица 20 / 10kV "Војник", Куманово, 2001

Трансформаторска станица 110/20/10 kV "Гостивар", Гостивар, 2001

Проектирање на трансформаторска станица 110/20 / 10kV "Прилеп 1", 2002

Реконструкција на трансформаторска станица 20/10 kV "Војник", Куманово, 2002

Генерален дизајн на трансформаторска станица 35/10 kV "Лакавица", Штип, 2003

Главен проект за изградба на трансформаторска станица 10 / 0.4kV, 250 kVA за административен деловен центар "Горно Лисиче" - Општина Кисела Вода, 2004

Главен проект за изградба на трансформаторска станица 10/0.4kV, 1000kVA за деловна зграда "Бул. Партизански одреди "бр.62 Скопје 2004

Главен проект за столбна трансформаторска станица 10/0,4 kV, 160kVA (Крива Паланка), 2004

Изработка на главен проект за инсталирање на мерни претворувачи во ТС 400/110 kV "Скопје 4", 2005

Главен проект за НН ел. Приклучок на улиците: "Мечкин Камен", "Салвадор Аљенде", "Славејко Арсов", "Леринска", "Ново проектирана" 2007

Главен проект за реконструкција на ТС 35/10 кВ "Бит Пазар" 2007

Главен проект за реконструкција на ТС 35/10 кВ "Гази Баба" 2007

Реконструкција на ТС 110/35 кВ и 35/10 кВ со замена на заштита, струјни трансформатори и друга опрема, 2008

Основна и изведбена документација за реконструкција на 35 кВ ќелии во ТС 110/35/6 кВ "Југ Енергетика", Скопје, 2009

Основна и изведбена документација за 110/6 кВ трафо поле во ТС 110/6 "Бучим", 2011

Основен проект за замена на 110 кВ раставувачи во ТС 110/35 кВ „Башинo село“, Велес 2013

Изградба на Разводна постројка 110 кВ Петровец во ТС 110/35/10 кВ "Петровец" и функционално испитување и пуштање во работа 2013

Основен проект за замена на 110 кВ раставувачи во ТС 220/110/35 кВ „Скопје 1“, 2013-2015

Испорака, вградување и пуштање во работа на диференцијална заштита во ТС 110/6 кВ "Злетово" МХК - Злетово, Велес, 2000

Реконструкција со замена на трансформатор во ТС 10/0.4 кВ, 1000 кВА, Мацкова Глава, Кочани, 2002

Инсталација и поврзување на релејна заштита во ТС 35/10 кВ "Букри", Битола 2002

Реконструкција со замена на трансформатор во ТС 10/0.4 кВ, 630 кВА "Дом на слепи" во ТС 10/0.4 кВ, 1000 кВА, 2003

Монтажа на 400 кВ опрема (прекинувачи, разделувачи, струјни и напонски трансформатори) во ТС 400/110 кВ "Скопје 5" 2003

Монтажа на ограда и заземјување во ТС 400/110 кВ "Скопје 5", 2003

Промена на струјните и напонските гранки за мерење и заштита на 110 кВ страна во ТС 110/20/10 кВ "Куманово 1", 2005

Набавка, испорака и пуштање во работа на мерни претворувачи ION7300, MI456 и MI450 во ТС 400/110 кВ "Скопје 4" и нивно поврзување во информатичка мрежа, 2005

Монтажа на кондезаторски бетерии во 46 трансформаторски станици низ Р.Македонија, 2006/2007

Монтажни работи на ТС 110/35/20 кВ "Ораховац", Косово, 2009

Испорака на опрема, изведба и пуштање во работа на 35 кВ ќелии во ТС 110/35/6 кВ, "Југ Енергетика", Скопје, 2009

Полагање на кабел, монтажа и поврзување на 0.4 кВ ќелии во ТС "Сокомак", Битола, 2009

Инсталирање на броила во ТС 110/35/6 кВ "Север", 2011

Изработка на основен проект за заштита за трансформаторско поле, испорака на опрема и материјали,електромонтажни работи со комплетно поврзување и испитување на трафо поле 2 за изградба на 110кВ и 6кВ трафо поле во ТС Бучим 2011

Санација на хавариска состојба на столб бр.69 од постојниот 110кВ ДВ бр.119/1 ТС Скопје 1-ТС Куманово1 2011

Материјали и извршување на електромонтажни работи за активирање на 110кВ поле В7 во ТС Скопје4 за ТС Драчево 2011

Eлектрична инсталација за напојување на училишта, 2013

Реконструкција на канцеларии за имотно правни односи во градови во Македонија градежни и електро монтажни работи ЛОТ2, 2013

Рамковна спогодба за електромонтажни работи на ДВ 110кВ и 400 кВ 2013-2014

Испорака и монтажа на 12кВ пркинувачи со реконструкција на постоечки келии 2013-2014

Испорака на опрема и електрична инсталација во постројка за производство на азотен гас, "SOL SEE" 2014

Iзведба на инсталација за вентилација на погон за производство на ацетилен, "ТГС - Технички Гасови", 2017

Прилагодување за далечинско управување на ТС 110/35 кВ "Штип 1" (информатички систем), 2001

Прилагодување за далечинско управување на ТС 110/35 кВ "Прилеп 1" (информатички систем), 2001

Прилагодување за далечинско управување на ТС 110/20/10 кВ "Куманово 1" (информатички систем), 2002

Изработка на проектна документација за Систем за далечинско управување (SCADA System) на РП 10 кВ "Карбино", Струмичко, 2004

Изработка на проектна документација за изведба на далечински крајни станици (РТУ) за ТС 110/10 кВ "Струмица 1", ТС 110/10 кВ "Струмица 2" и ТС 110/10 кВ "Сушица", 2004/2005

Основен и изведбен проект за реконструкција на трансформаторски станици 110/20 кВ (нова релејна заштита и далечинско управување), 2009

Основен и изведбен проект за реконструкција на 5 трансформаторски станици 110/35 кВ за далечинско управување, 2010

Набавка, монтажа и пуштање во погон на подложна диференцијална релејна заштита на 4-те 110kV ДВ полиња во подружница Енергетика - Скопје, 2012

ТС 110/35/10kV Сопотница-автоматска регулација на напон 2014

Реконструкција на релејна заштита и замена на 10kV и 35kV прекинувачи и опремување на ново 20kV построение во ТС 110/35/10kV Кавадарци 2, 2014

Реконструкција со вградување на нумеричка заштита на РП 20(10) кВ "Драгоманце" Кумановско, 2000

Прилагодување на ТС 110/35 кВ "Прилеп 1" за потребите на ТСУ со ЕЕС на ЕСМ (далечинско управување - информатички систем), 2001

Прилагодување на ТС 110/20/10 кВ "Куманово 1" за потребите на ТСУ со ЕЕС на ЕСМ (далечинско управување - информатички систем), 2002

Реконструкција со замена на трансформатор на ТС 10/0.4 кВ "Водовод" Демир Капија и автоматика и далечинско управување со пумпната станица, 2004

Изведба на Систем за далечинско управување (SCADA) на РП 10 кВ "Карбино", Струмичко, 2004

Набавка, испорака и пуштање во работа на метар ION6200 во РП 10 кВ "Карбино", Струмичко, 2004

Набавка, испорака и пуштање во работа на далечинско крајни станици (РТУ) за ТС 110/10 кВ "Струмица 1", ТС 110/10 кВ "Струмица 2" и ТС 110/10 кВ "Сушица", Струмица, 2004/2005

Автоматска регулација на напон на транфосрматори во ТС 110/10 кВ "Струмица 1", ТС 110/10 кВ "Струмица 2" и ТС 110/10 кВ "Сушица", Струмица, 2006

Реконструкција на ТС 110/35 кВ и 35/20 кВ (нови заштитни релеи и нови прекинувачи), 2008

Реконструкција на ТС 110/20 кВ (нови заштитни релеи и припрема за далечинско управување), 2009

Монтажа на 110 кВ прекинувачи во ТС 110/20 кВ "Бунарџик", Скопје, 2009

Реконструкција на ложилница во АрцелорМиттал, Скопје, 2010

Испорака и полагање на 35 кВ кабел во ТС 400/110/35 кВ "Скопје 1", 2011

Набавка и монтажа на 2 НН разводни ормари 3x380V, 50Hz, In=315/400A, Pn=200KVA комплет со опрема за трафо1 и трафо2 во ТС "Битола 2", 2012

Замена на командо потврдни склопки во ТС 110/10 кВ "Прилеп 1", 2012

Испорака на опрема, инсталација, тестирање и пуштање во работа на електро делот и механичкиот дел на МХЕ 329, 2015

Високонапонска разводна табла 10 (20) kV "Драгоманце", Куманово 2015

Изработка на главен проект за далекувод 10/20 кВ "Бељаковце - Клецовце", 2003

Елаборат за состојбата на 35 кВ далекувод ХЕЦ "Глобочица" - ХЕЦ "Шпиље", 2003

Изработка на главен проект за далекувод 10/20 кВ "Калин Камен" 2004

Изработка на главен проект за 10 кВ далекувод од с. Огут - ТС 10/0.4 кВ "Качарци", 2005

Изработка на главен проект за 10/20 кВ далекувод од с. Б'з - ТС "Света Вода", 2005

Изработка на главен проект за ТС 35/0.42 кВ и 35 кВ далекувод за рудник, 2015

Главен проект за осовременување на интерконективно мерно место, 400 кВ далекувод, 2016

Реконструкција на далекувод 20(10) кВ "Руднички", Куманово, 2000/2001

Изградба на НН воздушна мрежа во с. Пресека, Кочани, 2001

Реконструкција на електрична мрежа во с. Арачиново, 10кВ далекувод; ТС 10/0.4 кВ, 630 кВА и НН мрежа, 2001/2002

Реконструкција на електрична мрежа во с. Виштица, 20кВ далекувод; ТС 10/0.4 кВ, 630 кВА и НН мрежа, 2002

Реконструкција на електрична мрежа во с. Умин Дол, 20кВ далекувод; 2xТС 10/0.4 кВ, 160 кВА и НН мрежа, 2002

Изградба на 10 кВ далекувод Облешево, Чешиново, 2002

Реконструкција на НН електрична мрежа во с. Павлешенци, Свети Николе, 2002

Реконструкција на НН електрична мрежа во с. Ѓуѓанци, Свети Николе, 2002

Изградба на 10 кВ далекувод "Центар Жупа - Брештани", Дебар, 2003/2004

Реконструкција на НН електрична мрежа во населба с.Барбарево, Пробиштип, 2004

Реконструкција на НН електрична мрежа во населба с.Бедиње, Куманово, 2004/2005

Реконструкција на НН електрична мрежа на ул. Благоја Илиевски - Гуне, Куманово, 2005

Реконструкција на НН електрична мрежа на ул. Кирил и Методиј, Куманово, 2005

Реконструкција на НН електрична мрежа на улица зад "Гимназија" - Куманово, 2005

Реконструкција на НН електрична мрежа и 10 кВ далекувод во с. Црнилиште, Свети Николе, 2005/2006

Изведба на НН ел.приклучок на ул. "Црвена Вода" и "Дане Крапчев", Скопје 2005

Изведба на НН ел.приклучок на ул. "Партение Зогравски", Скопје 2006

Изведба на НН ел.приклучок на ул. "Загребска", Скопје 2006

Изработка на проект за НН електрична мрежа на ул. "Маџари", Скопје, "Партизански одреди","Козара", Скопје, 2006

Изработка на главен проект за 20 kV ДВ и трансформатори за систем за наводнување на Удово, Миравци и Прдејци, 2007/2008

Изградба на едно 110 kV ДВ поле во трансформаторската станица 110/35/20 kV, Призрен, Косово, 2009

Рамковна спогодба за изградба и одржување на ВН и НН дистрибутивна мрежа - КЕЦ Кратово, 2010

Високонапонска разводна табла 10 (20) kV "Драгоманце", Куманово 2011

Извршување на електромонтажни работи во ТС 400/110 кВ Скопје, Дуброво, Битола, 2011-2012

Реконструкција на канцеларии за имотно правни односи во градови во Македонија, градежни и електро монтажни работи ЛОТ1 2013

Ревитализација со промена на порцелански капасти изолатоти со стаклени капасти изолатори на далекувод Глобочица-Струга и Охрид-Ресен 2013

Проектирање, набавка и монтажа на 110 кВ раставувачи во ТС 220/110/35 кВ Скопје1 2013-2015

Проект за изведба на расветни тела и инсталација во гас експлозивна средина 2015

Испорака на опрема и изведба на врски за автоматизација на процесна линија за ладно валање 2015

Реконструкција на 35 кВ ДВ и кабелска врска во Дојран, 2015

Осовременување на интерконективни мерни места, ормар за мерење на електрична енергија во 400 кВ интерконективно ДВ поле, 2016

Испорака на опрема, изградба, инсталација, тестирање и пуштање во работа на 24 кВ дистрибутивна линија за МХЕ 321, 2016

Испорака на опрема, изградба, инсталација, тестирање и пуштање во работа на 24 кВ дистрибутивна линија за МХЕ 322, 2016

Испорака на опрема, изградба, инсталација, тестирање и пуштање во работа на 24 кВ дистрибутивна линија за МХЕ 329, 2016

Изведување на електромонтажни работи на 110 кв ДВ "ТС Скопје 1- ТС Југохром ", 2016

ТГС - Водородна постројка - инсталации, 2016

Монтажа на прекинувач во компресорска постројка, ТГС "Технички гасови", 2016

Главен проект за осовременување на интерконективни мерни места, ормар за мерење на електрична енергија во 400 кВ интерконективно ДВ поле, 400/110 кВ ТС "Штип", 2017

Замена на 110 кв прекинувач и релејна заштита на трафо поле во ТС Бучим, 2017

Изведбена документација со постапување по примедби од ревизија на МХЕ "Бабуна" Велес (заштита и автоматика) 2001

Изработка на главен проект за осветление и приклучници за ревитализација на ХЕ "Калиманци", 2005

Изработка на главен проект на инсталација за осветлување и приклучници за ревитализација на ХЕ "Пена", ХЕ "Сапунчица", ХЕ "Песочани", ХЕ "Матка", 2007/2008

Изведба на НН инсталација и осветлување во ХЕ “Зрновци” - Кочани 2009

Изработка на основен проект за МХЕ 321, 2015

Изработка на основен проект за МХЕ 322, 2015

Изработка на основен проект за МХЕ 329, 2015

Монтажа и поврзување на СН и НН опрема (вакумски прекинувачи, разделувачи, осигурачи, струјни и напонски трансформатори, проводни изолатори, собирници) во 35 кВ ќелии, согласно со проектна документација за ревитализација на ХЕ "Калиманци" 2005/2006

Инсталација за осветлување и приклучници за ревитализација на ХЕ "Пена", ХЕ "Сапунчица", ХЕ "Песочани", ХЕ "Матка", 2007/2008

Изведба на НН инсталација и осветлување во ХЕ “Зрновци” - Кочани 2009

Реконструкција на електрична инсталација на тунели во хидроцентрала "Вруток", 2011

Инсталација во 8 мали хидроцентрали 2011

Испорака на опрема, инсталација, тестирање и пуштање во работа на електро делот и механичкиот дел на МХЕ 321, 2015

Испорака на опрема, инсталација, тестирање и пуштање во работа на електро делот и механичкиот дел на МХЕ 322, 2015

Испорака на опрема, инсталација, тестирање и пуштање во работа на електро делот и механичкиот дел на МХЕ 329, 2015

Испорака на опрема, инсталација, тестирање и пуштање во работа на електро делот и механичкиот дел на МХЕ 105, 2017

Испорака на опрема, инсталација, тестирање и пуштање во работа на електро делот и механичкиот дел на МХЕ 106, 2017